മൂന്നാം വർഷം വിദേശത്ത് പഠിക്കാം; ജെയിൻ സെന്റർ ഫോർ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡീസിൽ പുതിയ കോഴ്സുകൾ

അന്താരാഷ്ട്ര ബിരുദ പ്രോ​ഗ്രാമുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് ജെയിൻ ഡീംഡ് ടു ബി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ജെയിൻ സെന്റർ ഫോർ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡീസ്. കോഴ്സിന്റെ മൂന്നാം വർഷം യു.കെയിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും പഠിക്കാം.

Read more..https://www.asianetnews.com/careers/jain-center-for-global-studies-uk-degree-international-graduate-programs-rf94f4